Investor Relations EN. / TH.
top_red_line
http://www.sec.or.th/TH/Pages/home.aspx
http://www.sec.or.th/TH/Pages/home.aspx
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
top_red_line
• หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ >Click<
      o แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แบบ ก) >Click<
      o แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอบุคคลเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แบบ ข) >Click<
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
top_red_line
  บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนี้ :
    หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 (ฉบับรูปเล่ม) >Click<
    หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 >Click<
    รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นิยามกรรมการอิสระ >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงดำรงตำแหน่งใหม่ >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ >Click<
             o หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
             o หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
             o หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 คำชี้แจง ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะและ เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่บริษัท แสดงสถานที่ประชุม >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบขอรับสำเนาหนังสือรายงานประจำปี 2561 >Click<
    แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 >Click<
    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 >Click<