Investor Relations EN. / TH.
top_red_line
http://www.sec.or.th/TH/Pages/home.aspx
http://www.sec.or.th/TH/Pages/home.aspx
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
top_red_line
• หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ >Click<
      o แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แบบ ก) >Click<
      o แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอบุคคลเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แบบ ข) >Click<
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
top_red_line
  บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมเป็นการล่วงหน้า ดังนี้ :
    หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2560 งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด

       วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 >Click<

    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นิยามกรรมการอิสระ >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงดำรงตำแหน่งใหม่ >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม >Click<
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ >Click<
             o หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
             o หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
             o หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อคำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น >Click<
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ >Click<
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น >Click<
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 >Click<
     สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แแผนที่บริษัท แสดงสถานที่ประชุม >Click<
     แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 >Click<
     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 >Click<