ติดต่อบริษัท/รับเรื่องทั่วไป

    บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผล กระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ

สามารถ ส่งข้อมูลโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท  สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

19 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่  อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี  12120

อีเมล์     secretary@saleeprinting.com

อีเมล์     audit_committee@saleeprinting.com

โทร      +66(0)2-529-6000

โทรสาร   02-529-6010

 

ทั้ง นี้ บริษัทฯ จะรับเรื่องที่สอบถามเข้ามาหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป หรือ หากเป็นเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว