บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง โดย บริษัท ฯ ได้จัดให้มีมาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19